Невербалната комуникация като начин за общуване. В: сп. "Диоген", "Философия и психология",Велико Търново 2001, УИ "Св.св.Кирил и Методий"с. 143-169 ISBN 954-524-258-2 COBISS.BG-ID 1036583140


Петрова, Красимира (2001) Невербалната комуникация като начин за общуване. В: сп. "Диоген", "Философия и психология",Велико Търново 2001, УИ "Св.св.Кирил и Методий"с. 143-169 ISBN 954-524-258-2 COBISS.BG-ID 1036583140 В.Търново COBISS.BG-ID 1036583140


 Представени са теории за невербалната комуникация, канали за невербално общуване, социална значимост на феномена "невербално общуване"
  Студия
 Невербална комуникация, език на тялото, канали на невербално общуване


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17251
 Красимира Петрова

1. Георгиев, Г. Педагогическа етика. Велико Търново: 2017, Фабер, с.99 ISBN 978-619-00-0684-8 COBISS.BG-ID 1284724452

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/