"Проблеми при разработването на учебници и книги за деца", (съавтор с Лучия Ангелова), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, стр. 29-31, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1159843044


Легкоступ, Пламен (2002) "Проблеми при разработването на учебници и книги за деца", (съавтор с Лучия Ангелова), София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002, стр. 29-31, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1159843044 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 10/2002


 Посочени са някои от проблемите при разработването на учебници и книги за деца
  Статия
 учебници, книги, деца


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17247
 Пламен Легкоступ

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/