Психологическо консултиране на сексуални проблеми в ранна зрялост, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2017, с.265-271, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140


Петрова, Красимира (2017) Психологическо консултиране на сексуални проблеми в ранна зрялост, Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2017, с.265-271, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140 В.търново COBISS.BG-ID 1283367140


 В доклада се поставя въпросът за ефективното консултиране на млади хора със сексуални проблеми
  Доклад
 сексуални проблеми, ранна зряла възраст, консултиране


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17223
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/