Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск. Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2017 с.76-83, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140


Петрова, Красимира (2017) Структуриране на модел за грижи в социални услуги, оказващи подкрепа в процеса на социална интеграция на децата в риск. Научна конференция „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2017 с.76-83, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140 В.търново COBISS.BG-ID 1283367140


 Основната цел е да се изгради модел за работа с деца в риск, който да оптимизира дейността и организацията на оказване на подкрепа
  Доклад
 деца в риск, модел за работа с деца в риск, социални услуги


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17221
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/