Психологически характеристики на реинтегрирани деца в семейства на близки и роднини.- В: Сб. "20 години специалност "Психология" - Пътуване към себе си, Велико Търново: "Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2015, с. 187-193 ISBN 978-619-208-022-8 COBISS.BG-ID 1279489764


Петрова, Красимира (2015) Психологически характеристики на реинтегрирани деца в семейства на близки и роднини.- В: Сб. "20 години специалност "Психология" - Пътуване към себе си, Велико Търново: "Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2015, с. 187-193 ISBN 978-619-208-022-8 COBISS.BG-ID 1279489764 В.Търново COBISS.BG-ID 1279489764


 Тази статия интепретира проблеми, свързани със социалната реинтеграция на деца, дефицитите на тези деца и семейства
  Статия
 деца в риск, реитеграция, помощ за семействата, социални дефицити


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17217
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/