Проблемът за трудностите в училище. - В: СУБ, Велико Търново Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с. 397-403 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1232486884


Петрова, Красимира (2013) Проблемът за трудностите в училище. - В: СУБ, Велико Търново Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” с. 397-403 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1232486884 В.Търново COBISS.BG-ID 1232486884


 Целта е да се представят съвременни методи за помощ на деца, които имат проблеми с училището
  Статия
 интеграция към училищна среда, отпаднали и отпадащи деца, помощ за отпадащите деца


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17213
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/