Генограмата в консултирането на деца, Дни на науката. СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2014, с.45-49 ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884


Петрова, Красимира (2014) Генограмата в консултирането на деца, Дни на науката. СУБ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2014, с.45-49 ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884 В.Търново COBISS.BG-ID 1232486884


 Разработката представя използването на генограмата като диагностичен и терапевтичен метод при психологична работа с деца
  Статия
 генограма, семейство, деца в риск


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17212
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/