Рецензия за монографията "Подменената журналистика"


Инджов, Иво (2016) Рецензия за монографията "Подменената журналистика" Андреева, Десислава; Маздрашка-Михова, Фани. Подменената журналистика: Пиарът в журналистическото съдържание. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" (2 стр.; на четвърта корица - откъс от рецензията). ISBN: 978-619-208-075-4.


 Все по-често журналисти се оплакват, че са „бедните роднини на пиарите“. Публиката пък е с дълбоко вкоренено убеждение, че „медиите правят пиар“ на този или онзи политик или бизнесмен. Повечето изследователите на свой ред бият тревога, че „пиарът колонизира журналистиката“. Черно-бяла ли е в действителност картината на отношенията журналистика - пиар? Кои са факторите, които наслагват двата тона? Винаги ли съотношението на силите е било като в наши дни? Как са се променяли представите на различните научни школи за тези отношения? Какви трябва да бъдат тези взаимоотношения – възможно ли е конфронтационният модел да се замени с консенсусен? На тази широка палитра от въпроси са се опитали да отговорят д-р Десислава Андреева и д-р Фани Михова-Маздрашка, главни асистентки в катедрата по „Журналистика и връзки с общественосттат“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в монографията „Подменената журналистика. Пиарът в журналистическото съдържание” (258 с.). Опитът определено си е струвал, защото в момента държите в ръцете си може би първото по рода си изследване в България за взаимовръзките между журналистиката и пиара, което е богато теоретично подплатено. Монографията: - прави популярен преглед на явлението „чурналистика“ - като илюстрация на зависимостта на журналистиката от пиара. Терминът характеризира склонността на пазарноориентираната журналистика да жертва качеството, да пренебрегва етиката и да прескача процедурите на проверка на фактите и обстоятелствата в името на печалбата. - извършва задълбочен научен обзор на отношенията между тези двете сродни сфери на масовата комуникация в исторически, теоретичен, емпирично-аналитичен, методологически и етичен план. Анализирани са и възможностите за преход от конфронтационен към консенсусен модел на взаимовръзки. - илюстрира отношенията журналистика – пиар в регионален план (Велико Търново) през очилата на другия – какво мислят журналистите за пиарите и обратно и как пиарът присъства в журналистическото съдържаниес. За целта е проведено анкетно проучване, кото не претендира да има представителен характер. Настоящият научен труд можеше само да спечели, ако в теоретичната част беше откроена по-убедително и парадигмата за доминацията на журналистиката над пиара, за да се открои по-пълно идеята за комплексните взаимодействия помежду им. При надградане на монографията обзорът би могъл да се стегне – в сегашната работа той се е разпрострял върху цели две глави, съотв. популярна и научна част, които обясняват взаимоотношинията журналистика - пиар. Монографията е написана на достъпен език и е четивна. На места обаче е препоръчително опростяване на изказа (да се избягат „тежки“ словосъчетания като „хомеостазис на публичната сфера“, „етомология и проявление на симбиотичния антагонизъм“ и др.). Препоръчвам, по възможност, разширяване на емпиричната част. Това може да стане с провеждане на аналогични изследвания в по-голям областен град (например Пловдив, Варна, Бургас) и в по-малък от Велико Търново град. Така едно бъдещо изследване ще може да претендира, че е направило по-контрастна снимка на взаимоотношенията журналистика – пиар на регионално ниво в България. Считам, че с оглед на научно-пратическите й достойнствата й актуалния пробем, който разглежда, монографията „Подменената журналистика. Пиарът в журналистическото съдържание” ще се превърне в полезно четиво не само за студентите по журналистика и пиар, но и за техните преподаватели, за журналисти, пиари и други комуникационни експерти, както и за критичните към състоянието на публичната среда в България граждани.
  Рецензия
 журналистика - пиар - чурналистика - взаимоотношения - конфронтация - консенсус


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  17210
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/