Помощ за старите хора. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 231, ISBN 978-954-400-201-3 COBISS.BG-ID 1231565764


Петрова, Красимира (2010) Помощ за старите хора. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 231, ISBN 978-954-400-201-3 COBISS.BG-ID 1231565764 В.Търново COBISS.BG-ID 1231565764


 В тази книга са представени теоретични анализи за психологическия и социалния статус на старите хора, анализирани са техните основни потребности, теории за стареенето, за статуса на възрастните хора, основни индивидуални, групови подходи за работа с тях, както и подкрепа на семейството на хората от третата възраст
  Книга
 стари хора, индивидуална помощ, грепова специализирана помощ за възрастни клиенти, функции на помагащия, проблеми на ейджизма


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17203
 Красимира Петрова

8. Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250с. ISBN: 978-619-205-125-9, 145, 150 COBISS.BG-ID - 1292519140

7. Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, В.Търново: ИВИС 2018, с. 158 ISBN 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316

5. Маджаров, Георги, Велислава Чавдарова, Мария Христова, Иван Стоянов. Психологическа същност и възрастови граници на старостта: критичен анализ. – В: Психологията в условията на социални промени. Библиотека "Диоген", 2016, 1 (24). Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2016, с. 108–126. с. 123 Print ISSN 1314-2763 COBISS.BG-ID 1279816932

6. Маждаров, Г., Промяна на психиката с възрастта. София: Кушовалиев, 2016, 234 с. ISBN 978-954-8303-09-5 с. 222 COBISS.BG-ID 1278970852

4. Механджийска Г.Самота и удовлетвореност от живота при потребители на социални услуги в напреднала и старческа възраст. София: 2015г. сп. Социална работа,бр.1 година ІІІ с.29-47 / с.23/ ISSN 1314-9644, /НРС/

3. Межанджийска, Г.Депресия и социално функциониране при лица в напреднала и старческа възраст – потребители на социални услуги. – В: Годишник на Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Книга Социални дейности, том 107. София:2014 ,УИ "Св.Климент Охридски", с. 33, ISSN 0861-8291COBISS.BG-ID 1269613284

2. Маджаров, Г.Психология на възрастните, Велико Търново: 2013, Фабер с. 153 ISBN 978-954-400-893-2 COBISS.BG-ID 1257683428

1. Минев, Т.Теоретични и методически основи на социалната работа. Велико Търново: 2012, Фабер, с. 116,ISBN 978-954-400-811 COBISS.BG-ID 1250348516

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/