Помощ за самопомощ /практикум по групова работа/. Велико Търново: Фабер, с.196, ISBN 978-954-400-080-6


Петрова, Красимира (2009) Помощ за самопомощ /практикум по групова работа/. Велико Търново: Фабер, с.196, ISBN 978-954-400-080-6 В.Търново


 В този практикум по групова работа са представени групови техники и методи за взаимодействие с деца и младежи в риск. Позволява на специалистите да подготвят сами тренинги за ефективна групова работа с настанени в СУПЦ и сходни институции.
  Учебник / Учебно помагало
 деца и младежи в риск, социална интеграция, групова работа


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17200
 Красимира Петрова

4. Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250с. ISBN: 978-619-205-125-9, с. 164, 165, 166, 168, 171, 174, 175, 178, 182, 185 COBISS.BG-ID - 1292519140

3. Димитрова, Я. Хомосексуалната ориентация при жени и девойки /социалноп-егагогически проблеми/.Велико Търново, Фабер, 2018, с.141, ISBN 978-619-00-0860-6 COBISS.BG-ID 1289628900

1. Кузманова-Карталова, Р. Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск. София, Е Принт, 2013, стр. 38 ISBN 978-954-90102-7-3 COBISS.BG-ID 1266750436

2. Петкова, Д. Корекционно-възпитателно въздействие при провеждане на програми за обществено въздействие с извършители на леки престъпления. В: сп „Диоген”, Велико Търново: 2013 УИ "Св.Кирил и Методий" с.133, ISBN 978-954-524-893-1 COBISS.BG-ID 1260455396

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/