Териториална организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния.


Дерменджиев, Атанас (1994) Териториална организация на топливно-енергийния комплекс в Румъния. София, 40 с.


 Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен "кандидат на географските науки" (доктор).
  Част от книга / Глава от книга
 -
 
  172
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/