Индивидуалната помощ. Велико Търново: Фабер, 2009, с.187 ISBN 978-954-400-079-0


Петрова, Красимира (2009) Индивидуалната помощ. Велико Търново: Фабер, 2009, с.187 ISBN 978-954-400-079-0 В.Търново


 Тази книга представя авторизирани и утвърдени техники и методи за идвидивуална психологическа и социално-педагогическа подкрепа на деца и младежи в риск, настанени като социална услуга в СУПЦ
  Книга
 СУПЦ, деца и младежи в риск, социална интеграция, дефицити, индивидуални подходи, консултиране


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17199
 Красимира Петрова

5. Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250с. ISBN: 978-619-205-125-9, с. 188, 193 COBISS.BG-ID - 1292519140

4. Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност, авторски колектив. Велико Търново: ИВИС, 2018, с. 88, ISBN 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316

2. Кузманова-Карталова, Р. , Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск, София , Е Принт 2013, стр. 38 ISBN 978-619-90102-7-3 COBISS.BG-ID 1266749668

3. Петкова, Д., Психолого-педагогическа подкрепа на непълнолетни правонарушители. В Сб.Българската вселена - етнокултурни традиции и национални перспективи Т. 4, Съвременни социални и психологически изследвани. В.Търново УИ"Св.св.Кирил и Методий" с 26/22-33/ ISBN 978-954-524-904-4 COBISS.BG-ID 1283205860

1. Петкова, Д., Индивидуална работа с осъдени на пробация, Фабер, ВТ, 2012, с. 54 ISBN 978-954-400-796-6 COBISS.BG-ID 1250290404

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/