Работа в група /тренингови и психотерапевтични техники/. Велико Търново: Фабер, с.168, 2007 ISBN:978-954-775-719-6 COBISS.BG-ID 126775524


Петрова, Красимира (2007) Работа в група /тренингови и психотерапевтични техники/. Велико Търново: Фабер, с.168, 2007 ISBN:978-954-775-719-6 COBISS.BG-ID 126775524 В.Търново COBISS.BG-ID 126775524


 Тази книга съдржа кратък теоретичен курс по групова работа, обхващащ същността, характеристиките и компонентите й, както и няколко тренингови занятия като пректическа реализация на начина на провеждане на груповите тренинги.
  Книга
 групова работа, видове тренингови групи, семейна групова конференция, групова супервизия, техники в груповата работа


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17198
 Красимира Петрова

5. Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250с. ISBN: 978-619-205-125-9, с .165, 188, 167, 169, 170, 172, 173 COBISS.BG-ID - 1292519140

3. Милушева, Т., Социална работа с младежи с девиантно поведение. Техники за засилване на мотивацията за промяна, сп. Социална работа /електронно издание/, бр. 1, година ІІ с.48-79 /62/ 2014 София, ISSN 1314-9644, /НРС/

4. Чавдарвова, В. Кр.Крумов. Психологически фактори за оптимизиране и управление на човешките ресурси в администрацията” .-В сб, „Диоген”, Велико Търново: 2014, УИ "Св.св.Кирил и Методий "с. 124 ISBN 978-954-524-978-7 COBISS.BG-ID 1268297444

2. Минев, Т. Проблеми на ресоциализацията: Теория, методика, практика. Велико Търново, 2012, Фабер с. 271 ISBN 978-954-400-818-5 COBISS.BG-ID 1250351588

1. Иванов, Ст.Теория и практика на социално-психологическия тренинг на студенти. София: 2011, УИ "Св.Климент Охридски", с. 148 ISBN 978-954-07-3171-1 COBISS.BG-ID 1249391844

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/