Личности, общности и групи в ситуация на риск. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 118, ISBN: 954-775-055-0 COBISS.BG-ID 1037741028


Петрова, Красимира (2001) Личности, общности и групи в ситуация на риск. Велико Търново: Фабер, 2001, с. 118, ISBN: 954-775-055-0 COBISS.BG-ID 1037741028 В.търново COBISS.BG-ID 1037741028


 В тази книга се представя теоретичен анализ на пет рискови групи в обществото - ромската общност, безпризорни деца, деца, отпадащи от училище, деца в институции и безработни лица
  Книга
 деца в риск, деца в институции, деца, отпадащи от училище, роми и социална интеграция, безработни


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17197
 Красимира Петрова

9. Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност - авторски колектив, Велико Търново: ИВИС, 2018, с. 13, ISBN 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316

8. Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи, авторски колектив, В.Търново, Фабер, 2017, с 11 ISBN 978-619-00-0685-5 COBISS.BG-ID 1285978084

5. Кузманова-Карталова, Р. Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск, София: ЕПринт. 2013, с. 31 ISBN 978-954-90102-7-3 COBISS.BG-ID 1266749668

6. Кузманова-Карталова, Р., Социалнопедагогическа работа с деца в риск, София: ЕПринт С., 2013, с.247 ISBN 978-619-90102-8-0 COBISS.BG-ID 1266752228

7. Кузманова-Карталова, Р., Социалнопедагогическа работа със семейства, , София: ЕПринт , 2013, 247 ISBN 978-619-90102-8-0 COBISS.BG-ID 1266752228

3. Минев, Т, Проблеми на ресоциализацията: Теория, методика, практика, ВТ, 2012, с. 241 ISBN 978-954-400-811-6 COBISS.BG-ID 1250348516

4. Минев, Т. Теоретични и методически основи на социалната работа, В.Търново: Фабер, 2012 с. 328 ISBN 978-954-400-811-6 COBISS.BG-ID 1250348516

2. Кутева-Цветкова, В. Социална педагогика /библиографски справочник/, В.Велико Търново: 2009, УИ "Св.св.Кирил и Методий", стр.78, ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

1. Тодорова, М. Помагало по методи на социалната работа, Велико Търново: 2005, с. 254, ISBN 954-775 -

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/