Лидерите в социално-психологическите институции. Велико Търново: Фабер,2007 с.315, ISBN: 978-954-775-720-2 COBISS.BG-ID 1226768356


Петрова, Красимира (2007) Лидерите в социално-психологическите институции. Велико Търново: Фабер,2007 с.315, ISBN: 978-954-775-720-2 COBISS.BG-ID 1226768356 В.търново COBISS.BG-ID 1226768356


 Тази монография представлява отчасти публикувани и предимно непубликувани резултати от изследване, направено в ДДЛРГ с лидери от горна училищвна възраст
  Монография
 лидери, соицално-педагогически институции, модел за лидерско поведение, ююношеска възраст


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17196
 Красимира Петрова

2. Кузманова-Карталова, Р.Теоретични и методически аспекти на социалнопедагогическата работа с деца в риск. София: Е Принт , 2013, с.227, ISBN 978-954-90102-7-3 COBISS.BG-ID 1266749668

1. Минев, Т, Теоретични и методически основи на социалната работа. Велико Търново, Фабер 2012, с.88 ISBN 978-954-400-811-6 COBISS.BG-ID 1250348516

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/