Междуличностните отношения в домовете за деца, лишени от родителлски грижи /домове за юноши и девойки/. В.Търново Фабер, с.151 ISBN: 954-775-017-8, COBISS.BG-ID 1041327588


Петрова, Красимира (2001) Междуличностните отношения в домовете за деца, лишени от родителлски грижи /домове за юноши и девойки/. В.Търново Фабер, с.151 ISBN: 954-775-017-8, COBISS.BG-ID 1041327588 В.търново COBISS.BG-ID 1041327588


 В монографията са анализирани специфичните характеристики на младежите и девойките в домовете за деца в страната. Тя се основава на проведено изследване в четири такива дома и нваправен сравнителен панализ между тях
  Монография
 междуличностни отношения, юношеска възраст, деца в риск, домове за деца, институционална грижа, личностни черти


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17194
 Красимира Петрова

4. Петкова, Д., Любовта като фактор за жизненото самоопределение при тийнейджърите от социално-педагогическите институции, ВТ, 2011, с. 76-77 ISBN 978-954-400-504-7 COBISS.BG-ID 1237641700

3. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/, В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий",2009 с.78, ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

1. Д.Петкова Докторска дисертация на тема: „Любовта като фактор за жизненото самоопределение при тийнейджърите от ДОВДЛРГ”, с научен ръководител проф. Р.Трашлиев – стр. 76-77

2. Д.Петкова статия „Сексуалната компетентност на подрастващите в ДОВДЛРГ”, Сб. „Актуални проблеми в социалната и логопедична работа, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2005 стр., 145 ISBN 954-680-358-8 COBISS.BG-ID 1045461732

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/