Проект "Първи стъпки навън" /ресоциализационна падкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти от затворническото общежитие гр. В.Търново/. Велико Търново, Фабер 2000 151 /40-59 и 113-126 /ISBN 954-9541-81-9 COBISS.BG-ID 1036465636


Петрова, Красимира (2000) Проект "Първи стъпки навън" /ресоциализационна падкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти от затворническото общежитие гр. В.Търново/. Велико Търново, Фабер 2000 151 /40-59 и 113-126 /ISBN 954-9541-81-9 COBISS.BG-ID 1036465636 В.Търново COBISS.BG-ID 1036465636


 В тази монография са представени резултати от изследвания на процеса на ресоциализация на затворници в ТПО - В.Търново
  Монография
 затворници, ресоциализация, социална интеграция


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17192
 Красимира Петрова

2. Цитирано в: Георгиев, Г. Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166с. ISBN: 978-619-205-141-9, (от с.16), цит. на с.95

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.67 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/