Изработване на правила в групи за социална подкрепа. В": Педагогически алманах", т.2, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013, с.197-201 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2013) Изработване на правила в групи за социална подкрепа. В": Педагогически алманах", т.2, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013, с.197-201 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220


 В тази статия се акцентира върху технологията на изработване на правила и тяхното спазване с терапевтичните групи.
  Статия
 група за подкрепа, правила в групата, изработване на правила


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17191
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/