Приемане на смъртта и социална подкрепа. В: "Педагогически алманах", т. 1, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013, с.143-151, ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2013) Приемане на смъртта и социална подкрепа. В: "Педагогически алманах", т. 1, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013, с.143-151, ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220


 В статията се разглежда проблемът за приемане на смъртта от умиращия и близките му и начините за оказване на адекватна социална и психологична подкрепа
  Статия
 смърт, социална подкрепа, приемане на смъртта


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17190
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/