Формиране на резилианс в начална училищна възраст. - В: Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий"" Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2014 с.23-27 ISBN 978-945-524-985-3 COBISS.BG-ID 1273298916


Петрова, Красимира (2014) Формиране на резилианс в начална училищна възраст. - В: Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий"" Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий” 2014 с.23-27 ISBN 978-945-524-985-3 COBISS.BG-ID 1273298916 В.Търново COBISS.BG-ID 1273298916


 Резглежда проблемите на рисковите и резилианс-факторите в начална училищна възраст
  Статия
 теория за резилианса, начална училищна възраст, рискови фактори, резилианс-фактори, формиране на резилианс


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17189
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/