Тренинг за професионално ориентиране на деца от SOS - селище В.Търново /дизайн на тренинг/, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.403-409, ISBN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884


Петрова, Красимира (2013) Тренинг за професионално ориентиране на деца от SOS - селище В.Търново /дизайн на тренинг/, СБУ, Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, с.403-409, ISBN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1232486884 В.Търново COBISS.BG-ID 1232486884


 Докладът представлява обобщен опит на автора в провеждането на тренинг за деца в риск
  Доклад
 SOS-селище, деца в рискова ситуация, професионално ориентиране, тренинг


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17187
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/