Трудности при социалната подкрепа за хора от третата възраст. В: Знанието - традиции, иновации, перспективи, т.1, Издателство на БСУ, 2013 с.237-244 ISBN 9780954-9370-95-9 COBISS.BG-ID 1261419492


Петрова, Красимира (2013) Трудности при социалната подкрепа за хора от третата възраст. В: Знанието - традиции, иновации, перспективи, т.1, Издателство на БСУ, 2013 с.237-244 ISBN 9780954-9370-95-9 COBISS.BG-ID 1261419492 Бургас COBISS.BG-ID 1261419492


 Идентифицирани са специфичните характеристики и особености в помагащия процес за хора от третата възраст
  Доклад
 хора от третата възраст, помагащ процес, психологична помощ, роли и функции на помагащия


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17186
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/