Психология на социалната работа като научна изследователска проблематика и учебна дисциплина, Знанието - традиции, иновации и преспективи, т. 1, Издателство на БСУ, с 344-247 ISBN 9780954-9370-95-9 COBISS.BG-ID 1261419492


Петрова, Красимира (2013) Психология на социалната работа като научна изследователска проблематика и учебна дисциплина, Знанието - традиции, иновации и преспективи, т. 1, Издателство на БСУ, с 344-247 ISBN 9780954-9370-95-9 COBISS.BG-ID 1261419492 Бургас COBISS.BG-ID 1261419492


 В този доклад се представя необходимостта от въвеждане на нова учебна дисциплина за психолози, наречена психология на социалната работа, която ще подпомогне тяхната подготовка за реализация в социалната сфера.
  Доклад
 психология на социалната работа, учебна дисциплина, помагащ социален процес, умения за оказване на подкрепа


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17185
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/