Ролята на терапевтичните фактори в груповата работа. В:сб. Диоген, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013 с.59-67, ISBN: 978-954-524-974-7 COBISS.BG-ID 1260455396


Петрова, Красимира (2013) Ролята на терапевтичните фактори в груповата работа. В:сб. Диоген, Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2013 с.59-67, ISBN: 978-954-524-974-7 COBISS.BG-ID 1260455396 В.Търново COBISS.BG-ID 1260455396


 Представено е влиянието на различните терапевтични фактори през погледа на теоретици и практици в груповата работа. Изяснени са проявленията им за конретния клиент и въздействието им върху него.
  Статия
 групова сплотеност, алтруизъм, обучаващо инструктиране, катарзис, инсайт и др.


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17184
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/