Психологични аспекти на проблема за смъртта в третата възраст, Научни трудове на РУ, Русе 2013 Издадетлство на РУ "Ангел Кънчев" с.85-89 ISSN 1311-3321 /НРС/


Петрова, Красимира (2013) Психологични аспекти на проблема за смъртта в третата възраст, Научни трудове на РУ, Русе 2013 Издадетлство на РУ "Ангел Кънчев" с.85-89 ISSN 1311-3321 /НРС/ Русе /НРС/


 В тази статия се разглеждат въпроси, отнасящи се до психологическото възприемане на смъртта и умирането в третата възраст. Откроени са преживяванията на възрастните хора, свързани с приемането на тяхната смърт и каква да е социално-психологическата подкрепа в тази насока.
  Статия
 смърт, умиране, стадии на възприемане на смъртта, стари хора


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17183
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/