Груповата социална работа със стари хора В: сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1,Бургас, издателство на БСУ, 2013 с.20-26 ISSN 1313-9924 COBISS.BG-ID 1125170660


Петрова, Красимира (2013) Груповата социална работа със стари хора В: сп. "Съвременна хуманитаристика", бр. 1,Бургас, издателство на БСУ, 2013 с.20-26 ISSN 1313-9924 COBISS.BG-ID 1125170660 Бургас COBISS.BG-ID 1125170660


 Целта на този доклад е да анализира особеностите на социалната групова работа със стари хора, като детерминира техните особености на включване и участие в груповия процес
  Доклад
 социална групова работа, стари хора, стилове на участие в група


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17182
 Красимира Петрова

1. http://www.bfu.bg/upload/izdania-BSU/SH-1-2013.pdf, Петрова, Кр,. Груповата социална работа със стари хора, 2013, Бургас, сп. Съвременна хуманистика, с. 20

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/