Социална и психологична помощ за деца и младежи с различен етнически произход, Педагогически алманах, т. 1, Университетско Издателство "Св.св.Кирил и Методий" 2012 с.49-57 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2012) Социална и психологична помощ за деца и младежи с различен етнически произход, Педагогически алманах, т. 1, Университетско Издателство "Св.св.Кирил и Методий" 2012 с.49-57 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220


 В статията се описват специфичните особености при оказване на подкрепа за младежи и деца от 16до 35 г., ползващи услугата СУПЦ. Основана е на анализа на 52 случая в СУПЦ Г.Оряховица
  Статия
 деца и младежи в риск, професионална реализация, социална интеграция, етнически проблеми


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17181
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/