Методика на планирането в помагащата дейност. - В: "Диоген", Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2014,с. 64-79, ISBN 978-954-524-974-7 COBISS.BG-ID 1268297444


Петрова, Красимира (2014) Методика на планирането в помагащата дейност. - В: "Диоген", Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2014,с. 64-79, ISBN 978-954-524-974-7 COBISS.BG-ID 1268297444 В.Търново COBISS.BG-ID 1268297444


 Целта на разработката е да предостави една обобщена методика за планиране в психологическата, педагогическата и социалната работа с клиенти в нужда / в риск
  Статия
 план за грижа, план за действие, план за срещи, обсъждане на случай, умения за планиране и работа с клиенти


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17178
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/