Психологически анализ на началната училищна възраст през социално-педагогическите теории. - В:"Педагогически алманах", Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2014, с.131-146, ISBN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2014) Психологически анализ на началната училищна възраст през социално-педагогическите теории. - В:"Педагогически алманах", Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2014, с.131-146, ISBN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220


 Целта на тази студия е да представи едни от водещите теории в социално-педагогическата практика, отнесени към началната училищна възраст, за да се откроят по-добре и психологичните специфики в детското развитие
  Статия
 теория за резилианса, теория за привързаността, пас-синдром, начална училищна възраст


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17177
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/