Четири случая на приемна грижа. - В: "Педагогически алманах", Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2015, с.141-156 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220


Петрова, Красимира (2015) Четири случая на приемна грижа. - В: "Педагогически алманах", Велико Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2015, с.141-156 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220 В.Търново COBISS.BG-ID 1121205220


 Целта на тази студия е да представи четири случая на оценка на приемно семейство, между които да се откроят успешни практики в предоставянето на приемна грижа в България.
  Статия
 примна грижа, приемно дете, реинтеграция, социална интеграция, оценка на приемно семейство


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17176
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/