Психологически анализ на социалната работа с хора от третата възраст - 3.2.Психология /Педагогическа и възрастова психология/


Петрова, Красимира (2012) Психологически анализ на социалната работа с хора от третата възраст - 3.2.Психология /Педагогическа и възрастова психология/ В.Търново


 В дисертацията е включено теоретично и практическо изследване на удволетвораността от полагането на социалнопсихологическа подкрепа на хората от третата възраст в страната. Изследваните лица са 362 души. Изработен е модел за оптимизиране на дейността на социалните услуги за хора от третата възраст
  Дисертация
 хора от третата възраст, помагаща дейност в трета възраст, ейджизъм, роля на помагащия, case study


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17175
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/