Помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите психолози. Велико Търново: 2014, Фабер,с.235, ISBN: 978-619-00-0180-5 COBISS.BG-ID 1265886436


Петрова, Красимира (2014) Помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите психолози. Велико Търново: 2014, Фабер,с.235, ISBN: 978-619-00-0180-5 COBISS.BG-ID 1265886436 В.Търново COBISS.BG-ID 1265886436


 Това учебно помагало е посветено на практическата подготовка на студенти-психолози за работа в социални и социалнопедагогически институции. в Първия раздел са включени минимум знания по основи на социалната работа, във втория - минимум знания по методи на социалната работа, а третият раздел обхваща анализ на специфичните характеристики на клиентите, с които студентите-психолози общуват в процеса на тяхната практическа подготовка. Четвърти раздел представлява документацията на студентите за реализиране на тяхната практика.
  Учебник / Учебно помагало
 социална работа, институции, методи на социалната работа, социални услуги в общността, хора в риск


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17174
 Красимира Петрова

1. Б.Илиева, В.Василева, Учебно-методическо помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студенти от специалност "Социална педагогика", Плевен, МЕТИАТЕХ, 2015, с. 45 ISBN 978-619-207-034-2 COBISS.BG-ID 1275108580

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/