Социално-психологичен тренинг: теория, методика, практика. Велико Търново: Фабер, 2014, с.328, I ІSBN: 987-619-00-0078-5 COBISS.BG-ID 1266256868


Петрова, Красимира (2014) Социално-психологичен тренинг: теория, методика, практика. Велико Търново: Фабер, 2014, с.328, I ІSBN: 987-619-00-0078-5 COBISS.BG-ID 1266256868 В.Търново COBISS.BG-ID 1266256868


 Мотографията е разделена на три основни части - първата се отнася до теоретичните основни на социално-психологическия тренинг, втората съдържа методически указания за студентите как да организират и реализират тренинг, а третата представлява оббощен опит на автора като реализиран експеримен, обобщен и анализиран, илюстриран с контретна практическа тренингова дейност
  Монография
 тренинг, тренингови методики, психотерапевтични техники, видове социалнопсихологически групи за тренинг, дизайн на тренингово занятие


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17173
 Красимира Петрова

3. Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, В.Търново: ИВИС 2018, с. 87 ISBN 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316

2. Помагало по мотивационно обучение на неактивни младежи, авторски колектив, В.Търново, Фабер, 2017, с 66 ISBN 978-619-00-0685-5 COBISS.BG-ID 1285978084

1. Б.Илиева, В.Василева, Учебно-методическо помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студенти от специалност "Социална педагогика", Плевен, МЕТИАТЕХ, 2015, с. 45 ISBN 978-619-207-034-2 COBISS.BG-ID 1275108580

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/