Рисково поведение и психологическа практика. Велико Търново: Фабер, 2015, с.402, ISBN: 987-619-00-0224-6 COBISS.BG-ID 1271370724


Петрова, Красимира (2015) Рисково поведение и психологическа практика. Велико Търново: Фабер, 2015, с.402, ISBN: 987-619-00-0224-6 COBISS.BG-ID 1271370724 В.Търново COBISS.BG-ID 1271370724


 В тази книга са представени водещи теории за рисковото поведение на деца, лица, семейства и групи. Всяка глава завършва с практическа работа за подготовката и реализацията на студенти от специалност Психология, Социална педагогика и Социални дейности.
  Книга
 риск, рискови групи, рискови семейства, деца в риск, лица в риск, асоциално поведение, оценка на риска, теории за детското развитие - резилианс, привързаност, пас-синдром


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17172
 Красимира Петрова

1. Цитирано в: Георгиев, Г. Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166с. ISBN: 978-619-205-141-9, (от с.402, цит. на с.75

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/