Деца, отглеждани и възпитавани в семейства на близки и роднини. Велико Търново: Фабер, 2015 с.170, ISBN: 978-619-00-0225-3 COBISS.BG-ID 1271371492


Петрова, Красимира (2015) Деца, отглеждани и възпитавани в семейства на близки и роднини. Велико Търново: Фабер, 2015 с.170, ISBN: 978-619-00-0225-3 COBISS.BG-ID 1271371492 В.Търново COBISS.BG-ID 1271371492


 В монографията са анализирани 65 случая на деца от предучилищна, начална училищна, средна училищна и горна училищна възраст, реинтегрирани в семейства на близки и роднини с техните психологически дефицити и начини за указване на психологична подкрепа за тях и семействата им.
  Монография
 реинтегрирани деца, деца в риск, психологична оценка, възрастови, личностни, социални дефицити


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17171
 Красимира Петрова

3. Цитирано в: Георгиев, Г. Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166с. ISBN: 978-619-205-141-9, (от с.11-12), цит. на с.107

2. Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250с. ISBN: 978-619-205-125-9, с.194 COBISS.BG-ID - 1292519140

1. Стоянов, Ив. М.Манолов, Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл. Велико Търново: 2018, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", с. 46, ISBN 978-619-208-151-5 COBISS.BG-ID 1285541860

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/