Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора, Велико Търново: 2014,с. 323,Фабер, ISBN:978-619-00-0077-8 COBISS.BG-ID 1266265572


Петрова, Красимира (2014) Психологични детерминанти на подкрепата за старите хора, Велико Търново: 2014,с. 323,Фабер, ISBN:978-619-00-0077-8 COBISS.BG-ID 1266265572 В.Търново COBISS.BG-ID 1266265572


 монографията съдържа информация за проведено социалнопсихологическо изследване на удовлетвореността на старите хора от социалните услуги в България
  Монография
 стари хора, социални услуги, институционална грижа, услуги в общността, потребности, изследване на случай


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17170
 Красимира Петрова

2. Цитирано в: Георгиев, Г. Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166с. ISBN: 978-619-205-141-9, (от с. 297-305), цит. на с.158

1. Илиева, Б. Социална подкрепа за възрастни и стари хора /теоретични основи/. Русе: 2017, Фондация "Право на детето", с 11, ISBN 978-619-7418-07-1 COBISS.BG-ID 1286402276

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/