"Изкуството и естетическото възпитание", В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756


Легкоступ, Пламен (2000) "Изкуството и естетическото възпитание", В. Търново, Педагогически алманах, том 8, кн. 1, Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, стр. 97-104, (Print) ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1158998756 Издателство на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 Разгледано е значението на изкуството и неговите произведения за естетическото възпитание
  Статия
 изкуство, естетическото възпитание


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17169
 Пламен Легкоступ

2. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5 COBISS.BG-ID 1228328932

3. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

1. Христова, Р. Учебно помагало по предучилищна педагогика (за семинарни упражнения). В. Търново:Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2006.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/