"Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето", София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948


Легкоступ, Пламен (2000) "Художественната галерия и развитието на творческите способности на детето", София сп. Предучилищно възпитание, XLVIII, 4 бр. 2000, стр. 12-17, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1143678948 София, сп.Предучилищно възпитание, брой 5


 Значението на художественната галерия и развитието на творческите способности на детето
  Статия
 художествена галерия, творчески способности, дете


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17168
 Пламен Легкоступ

1. Балкански, Димитър Илиев. Ролята на нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността на учениците. Дисертация. Шумен, 2006. 276 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/