"Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството", ,София, сп. "Предучилищно възпитание", XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204


Легкоступ, Пламен (1992) "Педагогическото въздействие на произведенията на изкуството", ,София, сп. "Предучилищно възпитание", XL, кн. 2, 1992, стр. 17-21, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1148127204 София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 2


 Представено е педагогическото въздействие на произведенията на изкуството и тяхното значение за развитието на децата
  Статия
 педагогическо въздействие, произведения на изкуството, деца


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17166
 Пламен Легкоступ

3. Димитрова, Светла Д., Димитър И. Балкански. Развитие и стимулиране на творческото въображение на децата от предучилищна възраст чрез изобразяване по асоциация. В : Сборник научни трудове на студенти и докторанти от педагогически факултет, 2014 г. - Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с.232-235

2. Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с.

1. Вълков, Иван Цветков. Подходи на педагогически взаимодействия и ролята им за развитие на изобразително-творческите способности на децата от предучилищна възраст. Дисертация. Велико Търново, 2004. 268 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/