"Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина", Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4, 1992, В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, стр. 115-150; ISSN: C619-2998 ; COBISS.BG-ID 1177170148


Легкоступ, Пламен (2001) "Произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина", Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", т. 4, книга 4, 1992, В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2001, стр. 115-150; ISSN: C619-2998 ; COBISS.BG-ID 1177170148 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново


 Проследено е мястото и ролята на произведенията на графиката в заниманията по изобразителни дейности в детската градина
  Студия
 произведения на графиката, изобразителни дейности, детска градина


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17161
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/