"Изобразителното изкуство и работата в екип", Педагогически алманах, том.13, бр.1, 2005, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 289-319 стр, Print ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1174411492


Легкоступ, Пламен (2005) "Изобразителното изкуство и работата в екип", Педагогически алманах, том.13, бр.1, 2005, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 289-319 стр, Print ISSN: 1310-358Х; COBISS.BG-ID 1174411492 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново


 В тази студия се акцентира върху проблема за организацията на екипната изобразителна дейност, като един от видовете художествено творчество в часовете по изобразително изкуство, защото той е актуален за съвременната педагогическа наука. Разгледани са подробно три форми на съвместна изобразителна дейност и тяхното съчетание в часовете по изобразително изкуство, чрез конкретни примери е проследена методиката на въвличане на децата в екипна дейност, определени са начините за организация на процеса на екипно творчество и принципите на създаването на колективни композиции. Съвместно-индивидуалната форма се характеризира с това, че участниците в началото работят самостоятелно, имайки предвид замисъла и едва на последния етап дейността на всеки става част от общата композиция. Съвместно-последователната форма предполага работа на принципа на конвейера, където резултатът от работата на един участник е в тясна зависимост от резултата на предхождащия и следващия го. Съвместно-взаимодействащата форма дава възможност за съвместна работа на всички участници, съгласувайки техните действия на всеки етап от екипната дейност. Съчетаването на индивидуалната с груповата работа на учениците и тяхното взаимодействие позволява максимално използване на творческия потенциал на всеки участник в екипа и внася разнообразие в методиката на организация на дейността.
  Студия
 изобразително изкуство, работа в екип


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17158
 Пламен Легкоступ

1. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/