Гръцките книги в училищната библиотека (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.)


Владов, Владимир (2012) Гръцките книги в училищната библиотека (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.) В. Търново: Ровита, 2012. - 348 с. ISBN: 978-954-8914-30-7.


 
  Монография
 
 Издадено
  17147
 Владимир Владов

11. Горанчев, В. Възрожденският род Русович от Арбанаси. Родова история, обществена и стопанска дейност. – В. Търново : Ивис, 2018, 300 с. ISBN 978-619-205-105-1.

8. Авгинова-Николова, Е. "КОНЦЕПТЪТ „ХЛЯБ“ КАТО ФРАГМЕНТ ОТ ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕН И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕН АСПЕКТ (върху материал от български, гръцки и руски език) – Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, 248 с., ISBN 978-619-208-117-1

9. Горанчев, В. Арбанаси през османската епоха (XV – XIX в.) (история, стопанско развитие, просветно дело) // Епохи – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, ХХV, 1, с. 11-63. ISSN 1310-2141.

10. Горанчев, В. За ролята на православното духовенство в дейността на гръцките училища в село Арбанаси, Великотърновско // Балканите – език, история, култура – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, V, 1, с. 271-278. ISSN 1314-4065.

4. Белчева, В. Ретроспективен поглед към гръцките книги в училищната библиотека в края на XVIII – средата на XIX в. // Образование – София: ИГ „Образование“, 2016, 4, с. 117-119. ISSN 0861-475X

5. Белчева, В., Св. Станчев. За динамичната метода по немски език на Благой Мавров или как да усвоим най- необходимото от всекидневния говор. // Образование – София: ИГ „Образование“, 2016, 6, с. 5-12. ISSN 0861-475X

6. Данова, Н. България и българите в гръцката книжнина (XVII – средата на XIX век). София: Парадигма, 2016, 520 с. ISBN 978-954-326-270-0

7. Тютюнджиев, И. Дневник на Светата Търновска митрополия (1870 – 1871). В. Търново: Ровита, 2016. с. 336. ISBN 954-8914-36-9

1. Goranchev, V. About the Role of the Orthodox Clergy for the Greek School of the Arbanasi Village (Veliko Tarnovo, Bulgaria) in the XIX c. // Orthodox Scientist in Modern World. Value of Orthodox World and Contemporary Society : Materials of the IVth International Conference. Part 2. Salonika, Greece, Sept. 25–26 2015. Voronezh: Istoki, 2015, p. 166-171. ISBN 978-5-4473-0084-5

2. Русев, И. Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика. Изследване и извори. В. Търново: Ровита, 2015, 744 с. ISBN 978-954-8914-34-5

3. Тютюнджиев, И., В. Горанчев. Берат за търговска дейност от Арбанаси, Великотърновско // Исторически преглед – София : БАН, 2015, LXXI, 3-4, с. 196-208. ISSN 0323-9748

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/