Кондиката на Елинското училище в Търново


Владов, Владимир (2012) Кондиката на Елинското училище в Търново В. Търново: Ровита, 2012. – 196 с. ISBN: 978-954-8914-29-1.


 
  Монография
 
 Издадено
  17146
 Владимир Владов

5. Горанчев, В. Възрожденският род Русович от Арбанаси. Родова история, обществена и стопанска дейност. – В. Търново : Ивис, 2018, 300 с. ISBN 978-619-205-105-1.

3. Белчева, В. Кондиката на Елинското училище в Търново – ценен исторически извор за училищното образование пре първата половина на XIX в. // Образование – София : ИГ „Образование“, 2017, 2, с. 131-133. ISSN 0861-475X

4. Горанчев, В. Арбанаси през османската епоха (XV – XIX в.) (история, стопанско развитие, просветно дело) // Епохи – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, ХХV, 1, с. 11-63. ISSN 1310-2141.

2. Тютюнджиев, И. Дневник на Светата Търновска митрополия (1870 – 1871) – В. Търново : Ровита, 2016. с. 336. ISBN 954-8914-36-9

1. Русев, И. Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика. Изследване и извори. – В. Търново: Ровита, 2015, 744 с. ISBN 978-954-8914-34-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/