Етически и правни регулации в медиите


Шишкова, Ива (2013) Етически и правни регулации в медиите С., ИК УНСС, 2012 г., 7-ма национална конференция по етика, с.95-105, ISBN 978-954-644-458-5


 Медиите имат ясно изразени обществени функции и работят в най-силно регулирания индустриален сектор на съвременното стопанство. Държавата се намесва в тяхното функциониране, от една страна, заради огромната латентна власт на медиите и заради несъвършенствата на пазара, от друга. Провежда се медийна политика за поддържане на демократичния ред и същевременно се вземат пред вид икономическите аспекти на функционирането на медиите. Държавата се ангажира с регулиране на медиите в рамките на вътрешната политика от една страна, и в рамките на икономическата си политика – от друга. Лицензионният режим, защитата на конкуренцията и защитата на потребителите са признати като необходими за демократичното общество с пазарна икономика.
  Доклад
 етика, право, законови медийни регулации
 
  17140
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/