Аспекти на медийната етика


Шишкова, Ива (2012) Аспекти на медийната етика С., ИК УНСС, 2012 г., 7-ма национална конференция по етика, 369-376 с., ISBN 978-954-644-347-2


 Етическите проблеми в медийното пространство имат свои специфики, които характеризират медийната етика като аналитично следствие от медийните реалии. Медиите действат като основен коректив в обществото и представляват самостоятелна гаранция за спазването и реализацията на основните граждански права и свободи. Възможността за манипулиране на общественото мнение - чрез целенасоченото прокарване на внушения, пренареждане на приоритети, акценти и др., на практика представлява опасност за самото право на обективна и достоверна информация. Значителното засягане на обществения интерес от подобни тенденции е опасност, все по-осезателна в условията на икономическа глобализация, на политическа и религиозна проблематика, а това налага актуализиране на параметрите в медийната етика.
  Доклад
 етика, медии, медийни реалии, обществено мнение, информация
 Издадено
  17139
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/