Косултативна психология, В.Търново. Фабер 2003./212с. ISBN 954-775-163-8. COBISS.BG ID 1039875044


Хаджийски, Минко (2003) Косултативна психология, В.Търново. Фабер 2003./212с. ISBN 954-775-163-8. COBISS.BG ID 1039875044 У нас


 Учебникът дава знания за психологията на помагането, за влиянието върху психическите процеси, свойства и състояния в терапевтичното общуване. Застъпено е психологическото консултиране като психологическа приложна дейност. Различни ситуации на психологическо консултиране.
  Учебник / Учебно помагало
 консултиране, влияние, корекция, психични състояния, процес


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  17069
 Минко Хаджийски

4. Илиева Б.,Василева В. Учебно помагало за провеждане на социално-педагогическа практика на студентите от специалност „социална педагогика”. Плевен, Медиатех, 2015 Цит на 14 с. ISBN 978-619-207-034-2

3. ПетроваКр.,Петкова, Д. Помагала за провеждане на социлно –педагогическата практика на студенти психолози.В.Търново, Фабер, 2014, Цит на 74 с. ISBN 978-619-00-0180-5

2. : Минев, Т., Теоретични и методически основи на социалната работа, В.Търново, Фабер,2012,Цит на 160с, 315 с. ISBN 978-954-400-811-6

1. Красимира,П.Индивидуалната помощ, 2009, в.Търново, ФАБЕР, Цит на 91 с. ISBN 978-954-400-079-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/