Петров, Л., С. Стефанов, Р. Гунински. Мениджмънт на спорта баскетбол в България.


Стефанов, Светослав (2016) Петров, Л., С. Стефанов, Р. Гунински. Мениджмънт на спорта баскетбол в България. Сборник от Международна научна конференция “Педагогическо образование – традиции и съвременност”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, Велико Търново, Редактор/Рени Христова-Коцева. Велико Търново: I and B, с. 238-241. ISSN 2534-9317


 Abstract: The development of modern basketball shows that without professionally organized management cannot exist basketball clubs. This requires a well-trained management personnel to apply entrepreneurial approach to the management of the sport, to solve the problems associated with the selection of beginner and professional basketball players and coaching staff. Professional Basketball Club instantly creates conditions for practicing basketball, finding funding from the state, municipalities, sponsors, TV-corporations, relationship with the media and with the modern achievements of sport science etc.
  Доклад
 sport, basketball, management, sport club


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  17065
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/