Актуални аспекти на началното технологично обучение. Велико Търново: Фабер, 2013, 167 с. ISBN 978-954-400-880-2. COBISS.BG-ID 1255965412


Симеонова, Катя (2013) Актуални аспекти на началното технологично обучение. Велико Търново: Фабер, 2013, 167 с. ISBN 978-954-400-880-2. COBISS.BG-ID 1255965412 Велико Търново


 Книгата е предназначена за студенти-бъдещи начални учители. В нея се представят съвременните аспекти на началното технологично обучение в помощ на професионалната им методическа подготовка.
  Монография
 начално технологично обучение, аспекти
 Издадено
  17063
 Катя Симеонова

2. Гайдова, Радка. Практико-приложни компетентности по технологично обучение. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“ , 2015, (с.160). ISBN 978-619-208-003-7. COBISS.BG-ID 1273690596 Гайдова, Радка. Техника. Технологии. Технологична култура. - – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“ , 2015, (с.133). ISBN 978-954-977-8. COBISS.BG-ID 1266374116 Гайдова, Радка. Техника. Технологии. Технологична култура. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“ , 2015, (с.179). ISBN 978-954-977-8. COBISS.BG-ID 1266374116

1. Гайдова, Радка. Коопериран компетентностен подход в технологичното обучение на студентите-педагози. – Педагогика, 2013, (9), (с. 1388). ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1119662308

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/