Техническата грамотност в началното технологично обучение. Велико Търново: Фабер, 2013, 267 с. ISBN 978-954-400-873-4. COBISS.BG-ID 1256834276


Симеонова, Катя (2013) Техническата грамотност в началното технологично обучение. Велико Търново: Фабер, 2013, 267 с. ISBN 978-954-400-873-4. COBISS.BG-ID 1256834276 Велико Търново


 Монографията представя теоретичната концепция за техническата грамотност в начална училищна възраст и експериментално изследване, проведено със студенти - бъдещи начални учители, относно етапите на формиране на техническата грамотност у учениците.
  Монография
 техническа грамотност, начално технологично обучение
 Издадено
  17062
 Катя Симеонова

2. Гайдова, Радка. Практико-приложни компетентности по технологично обучение. – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“ , 2015, (с.160). ISBN 978-619-208-003-7. COBISS.BG-ID 1273690596

3. Гайдова, Радка. Техника. Технологии. Технологична култура. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“ , 2015, (с.179). ISBN 978-954-977-8. COBISS.BG-ID 1266374116

1. Гайдова, Радка. Коопериран компетентностен подход в технологичното обучение на студентите-педагози : // Педагогика. – София : Аз-Буки, 2013, бр. 9, (с. 1388). ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1119662308

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/