Поклонничеството и дарът като инструмент за усвояване на култовото пространство (изследване на текето на Осман баба) - В: Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград, 1998, 96-103; ISBN 954-680-083-X; COBISS.BG-ID 1031652836


Карамихова, Маргарита (1998) Поклонничеството и дарът като инструмент за усвояване на култовото пространство (изследване на текето на Осман баба) - В: Дарове и съкровища. Духовна приемственост на Балканите. Благоевград, 1998, 96-103; ISBN 954-680-083-X; COBISS.BG-ID 1031652836 Благоевград


 Изследване на хетеродоксен поклоннически център през призмата на дара и дарообмен.
  Статия
 олеви, теке, майе, дар
 Издадено
  17037
 Маргарита Карамихова

1. Ivanova, I.; Krastev, V. Култови места и култови практики: примера с циганите в България - В: Балканистичен Форум, кн. 2, 2017, 196-205, ISSN: 1310-3970 (print) 2535-1265 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/